جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۰

شری ایشو پانیشاد - آ.چ. بهاكتی و دانتا سوامی پرابهوپاد بنیانگذار انجمن بین المللی کریشنا آگاهی


از پیشگفتار کتاب:

بیانات حضرت ا.چ . بهاكتی ودانتا سوام ی پرابهوپاد
۱ در ششم اكتبر ۱۹۶۹ ، در كانوِی هال
۲،لندن ، انگلستان.
خانم ها و آقایان ! موضوع سخنرانی امروز درباره آموزشهای وداها است . وداها چه هستند؟ ریشه واژه سانسكریت ودا را        می توان به چند صورت معنی نمود، ولی مفهوم آنها در نهایت یكی است . ودا به معنای دانش است . شما هر دانش ی را كه بپذیرید ودا می باشد ؛ آموزش های وداها، دانش اصلی محسوب می شود. دانش ما در شرایط مقّید دستخوش نقایص بسیاری است . تفاوت بین یك روح مقّید و یك روح رهایی یافته آن است كه روح مقّید چهار نقیصه دارد. نخستین نقص
این است كه او به طور حتم مرتكب اشتباه می گردد. برای مثال ، ماهاتما گاندی در كشور ما شخصیت بسیار بزرگی محسوب می شد، ولی وی مرتكب اشتباهات بسیاری شد. حتی با آن كه دستیارش در آخرین لحظات زندگی او، به وی هشدار داد: ”ماهاتما گاندی ! برای شركت در جلسه به دهلی نو نروید. من دوستانی دارم و شنیده ام كه خطری در پی اش است “، گاندی به این گفته او توجهی نكرد. وی به رفتن اصرار داشت و كشته شد. از این قبیل افراد، بسیارند؛ حتی شخصیت های بزرگی مانند ماهاتما گاند ی و رئیس جمهور كندی دچار
چنین اشتباهاتی می شوند. آدمی جایزالخطاست . این یكی از نقص های روح مقّید است .
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
شری ایشو پانیشاد  - آ.چ. بهاكتی و دانتا سوامی پرابهوپاد بنیانگذار انجمن بین المللی کریشنا آگاهی