جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۰

بهاگاواد-گیتا همان گونه كه هست - آ.چ. بهاكتی ودانتا سوامی پرابهوپاد، فرهاد سياهپوش - بزرگمهر گل‌بيدی - الهه فرمانی


هرچند بهاگاواد  گیتا به طور مستقل در سطح وسیعی منتشر شده و مورد مطالعه قرار گرفته است ، ولی در اصل به عنوان بخشی از ماهابهارات  تاریخ حماسی دنیای كهن به زبان سانسكریت  محسوب می گردد. ماهابهارات وقایعی را كه به عصر حاضرعصر كالی  منجر می گردند بازگو می كند، و در آغاز همین عصر، یعنی حدود 50 قرن پیش ، خداوند كریشنا
بهاگاواد  گیتا را برای دوست و عابد خود، آرجونا، بیا ن نمود.
گفتگوی آنان به عنوان یكی از بزرگترین مكالمات فلسفی و مذهبی شناخت هشده بشر ، درست پیش از آغاز جنگ صورت گرفته است . نبرد مذكور یك جنگ بزرگ خانوادگی بود كه بین صد پسر دهریتاراشترا، از یك سو، و پسرعموهای آنان پانداواها یا پسران پاندو  از سو ی دیگربه وقوع پیوست .

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
بهاگاواد-گیتا همان گونه كه هست - آ.چ. بهاكتی ودانتا سوامی پرابهوپاد 
یا
بهاگاواد-گیتا همان گونه كه هست - آ.چ. بهاكتی ودانتا سوامی پرابهوپاد