دوشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۱

عرفان ایران - شماره 35و36


 مندرجات این شماره شامل موارد زیر است :

افتتاح این مجموعه، مقاله ای است از آقای دکتر حاج نورعلی تابنده با عنوان "عرفان و فقه : تنظیم یا تصحصح قوانین به منظور انطباق با مقررات شرعی اسلام".
مقاله دوم با عنوان مولانا در نگاه سه دانای شیعی از محقق ارجمند آقای اکبر ثبوت.
مقاله سجده نور به نور : بحثی درباره سجده بر انسان از آقای علیرضا عرب.
آداب المسافرین:تذکره ای نا شناخته در تصوف از آقای دکتر محمد ابراهیم ایرج پور و مقاله ای با عنوان دادخواهی خواجه حافظ شیرازی از شاه نعمت الله ولی در فتنه شیراز و فارس از دکتر بهروز ثروتیان است.
بخش گفتگوی این شماره با عنوان " مولانا شاعر عارف یا عارف شاعر " است که خبرگزاری شبستان با دکتر شهرام پازوکی انجام داده و به دلیل اهمیت مطالب در این شماره عرفان ایران نیز به چاپ رسیده است.
در بخش عرفان و هنر ، ترجمه مقاله ای از دکتر سید حسین نصر با عنوان جوانمردی و کار به ترجمه خانم فاطمه شاه حسینی آمده است.
در بخش عرفان و ادیان ، قاعده نامه بندیکت یا دستورات عرفانی طریقه راهبان بندیکتی به قلم آقای محمدرضا عدلی به چاپ رسیده است.
در بخش معرفی کتاب ، ۸ کتاب به تفضیل معرفی شده است که امهات مطالب آن کتاب ها در اختیار علاقمندان قرار می دهد.
گزارشی از همایش بین المللی نجم الدین کبری و دنیای معنوی فرهنگی در ترکمنستان و مقاله ای اینترنتی با عنوان قدرت عرفان آخرین صفحات این شماره عرفان ایران است.
عرفان ایران - شماره 35و36