جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

آیـات حـسن و عـشق - دکتر حشمت الله ریاضی ، جلد اول و دوم


جلد اوّل: سير تصوّف و عرفان تا قرن پنجم همراه با شرح زندگى و آثار شيخ احمد غزالى.

جلد دوم: شرح سوانح العشّاق شيخ احمد غزالى.


اين اثر در بخش اوّل به معرفت شهودى و در فصل دوم سير عرفان از زمان رسول‏ خدا(ص) تا امام صادق(ع)، فصل سوم دوران شكوفايى فرهنگ اسلامى، فصل چهارم تشكيلات تصوّف مقام اوليا و اقطاب، موضوع قطبيّت و شيخيّت و ساختن خانقاه‏ها، پشمينه‏پوشى، مباحث الهى، وضع تصوّف در قرن چهاردهم پس از رحلت جنيد بغدادى، صوفيان پس از جنيد تا شيخ احمد غزالى، معرّفى كتاب، سلسله‏ هاى صوفيه تا قرن پنجم، موقعيّت و وضعيّت جامعه اسلامى در قرن پنجم، بزرگان صوفيه در قرن پنجم، سير و سلوك احمد غزالى، سلسله‏ هاى صوفيه منتسب به شيخ احمد و آثارش پرداخته است.

مؤلّف در جلد دوم اين كتاب يكى از بهترين آثار شيخ ابوالفتوح احمد غزالى، سوانح العشّاق را كه درباره عشق مطلق است، مورد بررسى قرار می‏دهد، كتاب سوانح تاكنون هشت بار منتشر شده و نگارنده نخست نسخه سوانح نصراللَّه پورجوادى را به‏ عنوان اصل با نسخه‏هاى ديگر به‏عنوان نسخه‏ هاى فرع مقابله و از شرح منظوم كنوز الاسرار و رموز الاحرار شيخ عزّالدّين محمود كاشانى و شرح خواجه حسين ناگورى و شرح نسخه نور عثمانيه نيز بهره برده است. در اين كتاب عرفانى از كشف المحجوب، امام محمّد غزالى، عين القضاة، عطّار، مولانا جلال‏الدّين، عراقى، نجم‏الدّين رازى، شيخ روزبهان، عزّالدّين كاشانى، سعدالدّين فرغانى، شاه نعمت‏اللَّه ولى، حافظ شيرازى و سايرين استفاده شده است.