جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

راهنمای جهانگردی شیراز (وزارت اطلاعات و جهانگردی -اداره کل توسعه جهانگردی) - تقی بقائی ، سال 1354 خورشیدی