دوشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۱

داستان ها و پیام های عطار در منطق الطیر و الهی نامه - دکتر حشمت الله ریاضی ، حبیب الله پاک گوهر


كتاب مذكور شامل دو مبحث در مورد منطق‏ الطّير و الهى ‏نامه است كه از معروف‏ ترين آثار عطّار است. اين كتاب شماره سوم از مجموعه پيام ‏ها و داستان‏ هاست كه پس از داستان ‏ها و پيام‏ هاى مثنوى معنوى، داستان‏ ها و پيام‏ هاى خمسه نظامى به چاپ رسيده است؛ نويسنده داستان‏ هاى مذكور در منطق‏ الطّير و الهى‏ نامه عطّار و پيام‏ هاى موجود در آن را به نگارش درآورده است.
منطق‏ الطّير، مثنوى عرفانى، تعليمى و عشقى مشتمل بر ۴۶۰۰ بيت است كه از جنبه نمادين، شخصيّت‏ آفرينى و تخيّلى ‏بودن در ادبيات ايرانى بى‏ نظير و از نظر رموز عرفانى كم ‏مانند و از نظر سلوك عاشقانه عارفانه پيشرو است.
الهى‏ نامه: در اين مثنوى، عطّار تصوّف و عرفان عملى را با اخلاق، حكمت و مذهب به‏ هم آميخته و آميزه‏اى الهى پندار، الهى گفتار و الهى كردار پديد آورده است. الهى‏ نامه شامل بيست و دو گفتار و حديث سه مقام عاشق، معشوق و عشق است.