پنجشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۱

داستان واقعی انقلاب مائوئیستی در تبت - مایک ایلای ، شهاب آتشکار (حزب کمونیست انقلابی آمریکا) - انتشارات میر


«داستان واقعی انقلاب مائوئیستی در تبت » داستان جنبش انقلابی قدرتمند و پیروزی ها و شکست های آن در گوشه ای از جهان است. جنبشی که هر چند نهایتاً به شکست انجامید اما دستاوردها و درس هایی نامیرا در بطن خود داشت. 
نقطه قوت این کتاب این است که در آن، تاریخ انقلاب مائوئیستی در تبت و چالش های پیشارو بدور از تحریفات و خیالپردازی های وقیحانه ارتجاعی و امپریالیستی به رشته تحریر درآمده و دریچه ای نوین را برای مطالعه حقیقت، بدور از غرض های سیاسی
ستمگرانه گشوده شده است.