پنجشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۱

مایاکوفسکی را دریاب کهنگی را بسوزان! - مایاکوفسکی و دیگران ، شهاب آتشکار


مجموعه ای که پیش رو دارید به تاریخی از  مبارزات هنرمندان رادیکال و انقلابی برای تشکل و انسجام علیه کهنگی و ارتجاع تعلق دارد. گوشه ای از تاریخ فوتوریسم انقلابی در خلال صفحات آتی تقدیم می گردد.