جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۱

براهین العجم- میرزا محمد تقی سپهر ملقب به «لسان الملك»


كتاب «براهین العجم» در موضوع قافیه شعر، حروف آن، و نشان دادن عیوب قوافی تالیف شده است. مولف كتاب، «میرزا محمد تقی»، فرزند«آخوند ملا محمد علی كاشانی»‏ ملقب به «لسان الملك» و
متخلص به «سپهر»، مورخ مشهور دوران قاجار است.بحث اصلی مولف در «براهین العجم»، استقراء كلماتی است كه دارای «واو» یا «یاء» معلوم یا مجهول است. او از این طریق، دستور العملی برای شاعران تدوین می كند تا دو حرف معلوم و مجهول را با یكدیگر در قافیت نگنجانند.