چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۱

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۴


گاهنامه مجله هفته شماره ۲۴ با مطالب زیر منتشر شد

• برابری و مسئله های آن
• لیبرالیسم غربی شکست خورده است

• جامعه بورژوائی و دولت:
• هگل، مارکس و دو نوع از لیبرالیسم

• به دورانی جالب خوش آمدید
• ژیژک در ایران

• فروید زنده است!
• نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو!

• تئوری توسعه
• دیالک تیک مطلق و نسبی

• دیالک تیک استقلال و وابستگی
• مونیسم (یکتاگرائی)

• انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه
• هگل و تئوری جهش

• فوکو، «نقد» و «روشنگری»
• چه بدیلی برای سرمایه ‌داری؟

• سرمایه ‌داری پس از کمونیسم
• تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو

• حضور کارل مارکس در جنبش “اشغال وال استریت”
• دوازده افسانه درباره گرسنکی

• مقاومت، تنها روزنه امید
• چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌ داری جهانی

• دست از خوش باوری ها باید برداشت:
• تقسیم ایران استراتژی امریکاست!

• انقلاب های اعراب و تصویر ذهنی دمکراتیک
• سارکوزی در چنبره برنار آنری لِوی

• آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟
• جنگ به خاطر نفت ایران به تعویق می افتد؟

• در سراشیب سقوط
• یک سال بعد، انقلاب کارگری کماکان به تعویق می افتد 

• فراسوی جهانی شدن لیبرالی:
• دنیایی بهتر یا بدتر؟

• تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو
• بوم ‌شناسی و گذار از سرمایه‌‌ داری به سوسیالیسم 

• انقلاب در پرتغال و یونان برای پیروزی به چه نیازمند است؟
• جهان پر از تلاطم و ضرورت جسارت تاریخی

• «پرولتاریا و حزب کمونیست»  
• چشم انداز و برنامه رسانه ای

• مکث کوتاهی حول و حوش مفهوم حجاب، پوشش و برهنگی 
• «تحریم هوشمندانه»:
• هم استراتژی، هم تاکتیک

• ناتو مشت آهنین سوسیالیسم ضد سرمایه داری؟!
• از دعوی مبارزه «ضد سرمایه داری» تا تئوری استمداد از ناتو!!

• حکیمی، ناتو، نوری ‌زاده 
• دو فراکسیون

• نشریه آلترناتیو به دنبال تحریف تاریخ!
• یاد داشت‌های روزانهٔ چه ‌گوارا
• (قسمت دوم، دسامبر ۱۹۶۶ بولیوی)

• دو پاراگراف و ادعاهای جهانشمول:
• بهانه ای برای سنجش مانیفست نشریه مهرنامه

• در دفاع از «منطق استثمار»:
• نقدی بر مقاله ‌ی «برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده»

• هستی انکار شده پناهجو
• در اندوه خودکشی محمد رهسپار

• بس کن‌ای آفتاب!
• گلسرخی ـ گل سرخ همیشه جاوید

• از زبان ِ ‌برگ…
• بی رنج این سفر

• وارطان سخن نگفت!
• عریان چون زیبا  

• لاک‌پشت‌ها و خرگوش‌ها
• به یادِ بنیان‌گذارانِ سازمان چریک های فدایی خلق

• سرودِ مردی که خودش را کُشت
• پس از هفت سال