داستان نامه-شماره صفردر این شماره می خوانید:
داستان هایی از آیت دولتشاه، فرشته نوبخت، کورت‌ کوزنبرگ(ترجمه رضا نجفی)، علیرضا شهبازین،...
نقد داستانهایی از استیون میل هاوسر، جویس کرول، ندا کاووسی فر، پیمان اسماعیلی ...
پیشینه قصه گویی در ایران
پیش درآمدی بر تحلیل روانکاوانه داستان
رویارویی خرد و خیال
اقتباس ادبی و سینما
گزارشی از وضعیت نشر ادبیات داستانی
و ... .