جمعه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۱

به عنوان مثال، برادر من (جلداول) - اووه تیم ، شاپور چهارده چریك - چاپ اول 2006-10-26



مقدمه ی ناشر: کتاب «به عنوان مثال، برادر من» نوشته ی اووه تیم نویسنده ی معاصر آلمانی است که چندی پیش مقاله ای در معرفی او و آثارش، در مانیها منتشر شد. «به عنوان مثال، برادر من» مشهورترین و معتبرترین کتاب اوست و برای نخستین بار است که به زبان فارسی منتشر می شود و ترجمه ی زیبای آن کار جناب آقای شاپور چهارده چریک، نویسنده منتقد و مترجم مقیم آلمان است. همانطور که خود ایشان در مقدمه اشاره فرموده اند، کتاب شامل معرفی سایر کتاب های این نویسنده ی بزرگ و زندگینامه او نیز می باشد و این کار ارزش این کتاب را از یک ترجمه ی ساده فراتر برده و زمینه ی آشنایی کلی با این نویسنده را نیز فراهم می کند و مکملی خواهد بود برای نگاه تیزبین و منتقد او، این کتاب را در دو بخش به حضورتان تقدیم می کنیم و در بخش اول، پنچ فصل نخستین کتاب را به همراه مقدمه ی مترجم می خوانیم.