یکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۱

یک دنیای دیگر را ممکن سازیدانجمن آموزشی کارگران می‌تواند از طریق یک فعالیت آموزشی آزاد و داوطلبانه که مبنی بر برابری افراد و اشتراک و اساس دموکراسی باشد:
    در یک اصلاح مبنی با ارزش‌های پایه جنبش کارگران در مبارزه شرکت کرده و تشویق کند.
    اعضاء سازمان را برای یک زندگی انجمنی، زندگی کاری و جامعه آموزش دهد.
    برای همدستی و آزادی انتخاب در آموزش و فرهنگ برای تمامی افراد یک فرصت ایجاد کند.
انجمن آموزشی کارگران از چندین جنبش مردمی و سایر سازمان‌های عضو که معتقد به ارزش‌های برابر برای تمامی مردم است تشکیل شده. این نکته  ABF را یک محل ملاقات مهم برای افراد مختلف و جنبش‌های مختلف که دارای تجربه متفاوتی از انجمن‌های مختلف و محدودیت‌های آن می‌باشد، می‌سازد.
ABF هم یک سازمان جمعی برای سازمان‌های عضو و هم یک جنبش ایده آل برای راهنمایی، آموزش و فرهنگ است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
یک دنیای دیگر را ممکن سازید