یکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۱

زنان، گردانندگان جهان (کتاب مرجع برای مسؤلین اتحادیه های کارگری در صنعت حمل و نقل) - از انتشارات فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل( آی.تی.اف )