دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۱

کتاب مقدس (ترجمه عهد عتیق و عهد جدید- چاپ قدیم)کتاب مقدس (ترجمه عهد عتیق و عهد جدید- چاپ قدیم)
مترجم:     فاضل خان همدانی (گروسی) - ویلیام گلن- هنری مارتین ‌
تاریخ‌ترجمه: ترجمه عهد عتیق ۱۸۵۶ - ترجمه عهد جدید ۱۸۷۶
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب مقدس (ترجمه عهد عتیق و عهد جدید- چاپ قدیم)