دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۱

شاه خاكستری‌چشم (گزیده‌ی شعرها) - آنا آخماتوا ، شاپور احمدی

با تشکر از شاعر محترم جناب شاپور احمدی به خاطر دراختیار گذاشتن این کتاب:

ویرایش جدید