دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۱

آذربایجان و اران - دکتر عنایت الله رضا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

در این کتاب موارد زیر بررسی می شود:
نام آذربایجان و اران در روزگار کهن
دگرگونی هایی که در نام اران پدید آمده است
محدوده جغرافیایی اران و آذربایجان
نظر پان تورکیست ها پیرامون ترکان
تیره و زبان مردم اران
تیره و زبان مردم مردم آذربایجان
کوچ ترکان و نفوذ زبان ترکی به آذربایجان
چگونه نام آذربایجان بر اران گذاشته شد؟