دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۱

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۶ منتشر شد


گاهنامه مجله هفته شماره ۲۶ منتشر شد

فهرست مطالبمانیفست های فلسفی فوئرباخ    ۴

مصاحبه پیر ویانسو پونته با هربرت مارکوزه    ۷

باروخ اسپینوزا    ۹

افق های آزادی    ۱۳

از یک سوسیالیسم تا سوسیالیسم دیگر    ۱۹

بحران اقتصادی سرمایه داری و پاسخ چپ    ۲۵

جنبش کارگری و طرح انقلابی    ۲۸

نامه ای از لوئی آلتوسر به رژی دبره    ۳۰

کارل پوپر: ضد دیالکتیسین    ۳۴

مارکسیسم    ۴۲

اتیک (اخلاق) ـ اتیک مارکسیستی ـ لنینیستی    ۴۷

اونتولوژی و اونتولوژی نوین    ۵۷

در نفی ستایش از بورژوازی (یک راه مارکسیستی برای روسیه که پیموده نشد)    ۶۱

دیالک تیک داخلی ـ خارجی    ۷۱

دیالک تیک جزء و کل    ۷۴

اتیک (اخلاق)    ۸۱

دیالک تیک حسی و عقلی    ۱۰۲

بحران، بحران و بازهم بحران    ۱۰۷

تاریخچه مختصر نئو لیبرالیسم    ۱۰۹

جوانان بیکار جهان انقلاب این سو و آن سو پرسه می زند    ۱۱۴

فراز امواج “گسست” از محور نظام جهانی – ۱    ۱۱۵

بمب ساعتی اجتماعی،فرزند شکاف ثروت    ۱۱۸

اقتصاد انگلی وجنبش ضد سرمایه داری    ۱۱۹

سرمایه‌داری با چهره انسانی، اغوای مردم است!    ۱۲۸

به ریختن«اشک تمساح» پایان دهید!    ۱۳۱

علاج بیکارسازی ها: اخراج رئیسان و مدیران!    ۱۳۲

نکاتی پیرامون کهولت نظام سرمایه و عروج استراتژی گسست    ۱۳۴

اروپا آماده اشتعال است ! آیا یونان می تواند جرقه آن باشد؟    ۱۳۷

یونان سمبل مبارزه و مقاومت    ۱۴۱

صهیونیسم و دوستدارانش در پناهگاهِ سلطنت‌طلبهای ایران و بیانِ چند وظیفه    ۱۴۳

احساس نمی کنید در محاصره خبری قرار دارید؟    ۱۴۶

حمید غلیون    ۱۴۸

سازمان ملل متحد از عامل تثبیت کننده صلح جهانی به سازمانگر جنگها بدل شده است.    ۱۵۰

زخم های صحرا – کودتا در مالی و اعلام استقلال توآرگ    ۱۵۱

آدم‌های ما در ایران؟    ۱۵۳

کار ما از ریشه خراب است!    ۱۵۵

آدم‌خواری آمریکایی در سوریه    ۱۵۶

گفتگو با طارق علی: امپریالیسم، بهار عربی و بحران    ۱۵۸

اتحاد سه جانبه علیه سوریه    ۱۶۸

چگونه مخالفت ناتمام با جنگ به مشروعیت بخشی آن می انجامد؟    ۱۷۱

ظهور مجدد چین به عنوان قدرت جهانی    ۱۷۵

مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و «قاعده دومینو»    ۱۸۲

لیبی ، پس از عراق و افغانستان، مظهر دیگری از «انساندوستی» های غرب آمریکا و ناتو    ۱۸۹

سعید سلطانپور، شاعر انقلاب    ۱۹۲

گوشی دستت باشد، دَخلَت آمده است    ۱۹۴

«اسب حیوان نجیبی است»، اثری درخشان از عبدالرضا کاهانی    ۱۹۵

مانیفست هنر متعالیِ گوگول در «پرتره»،    ۱۹۹