یکشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۱

دوری پرنده نیست که برگردد (دفتر شعر) - سهراب سیرت


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دوری پرنده نیست که برگردد (دفتر شعر) - سهراب سیرت 
انجمن قلم افغانستان ، کابل ، بنگاه انتشارات میوند ، زمستان 1389