پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

ماهنامه وزارت کشور - شماره 7 - بهمن 1349


دانلود رایگان متن کامل 

 فهرست:

    پیام شاهنشاه آریامهر

    بیست و پنج بهمن روز پیروزی

    ثمرات انقلاب سفید ایران

    سخنرانی آقای نخست وزیر

    سخنرانی وزیر کشور


   تشویق جوانان مشتاق به کشور

    سخنرانی آقای دکتر سید تقی نصر

    فعالیتهای عمرانی

    اخبار و گزارشها

    بخشنامه ها و دستور العملهای اداری

    اصل مدیریت، تشویق و تنبیه

    سخنرانی آقای دکتر سید حسین نصر

    سالگرد سازمان دفاع غیر نظامی کشور

    سخنی با همکاران