پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

نگین- سال نهم شماره 98


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
صاحب امتیاز و مدیر: دکتر محمود عنایت

    31 تیرماه 1352
    68 صفحه
    25 ریال

    فهرست:

    راپرت - محمود عنایت
    انسان و اراده اش - دکتر مهدی پرهام
    تاریخ مختصر مزدک - نوشته پرتو
    دیالیکتیک رنگها - نوشته میهن بهرامی
    صفحات پایاب - الف.پایاب
    نامه ای از استانیلاوسکی - ترجمه ج. نوائی
    ابعاد اجتماعی توسعه - ترجمه بابک قهرمان
    مشق اشرافیت - محمود دژکام
    میرزا ملکم خان ناظم الدوله - فرشته نورائی
    عصیان جوانان و جهل پیران - علی اصغر حلبی
    بودا، پیامبری بدون سیما - ترجمه دکتر اسدالله مبشری
    جعبه ماسه - ادوارد آلبی (ترجمه هما متین رزم)
    گزارش ماه - فرید نوین
    آشنایی با کتابهای ماه - موسوی گرمارودی
    خالق استراتژی عنکبوت - ترجمه محمود بیگی