پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

نامه صنعت نفت ایران - شماره 57 - آذر 1349فهرست:

    اخبار و گزارشهای صنعت نفت ایران
    آغاز بهره برداری از شاه لوله گاز
    شاهنشاه آریامهر تاسیسات نوین نفت و پتروشیمی را در جنوب افتتاح فرمودند
    دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه بخارست
    بهره برداری گاز مایع طبیعی
    برگزیده آمار و اطلاعات نفتی ایران و جهان
    آب آشامیدنی برای خارک
    دوازدهمین کنگره انجمن پزشکی خلیج فارس
    زنگ زدگی و خورندگی در تاسیسات نفت
    اهمیت پرورش استعدادها در افزایش بهره وری
    کشور رومانی
    اشعار کارکنان
    سرگرمیها
    اخبار کارکنان