دوشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۱

مبانی و مفاهیم مارکسیسم - بازتایپ از لاله ، زابل کتابتون


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مبانی و مفاهیم مارکسیسم - بازتایپ از لاله ، زابل کتابتون 

از مقدمه کتاب:
"در تاریخ فلسفه، مکاتب گوناگون فلسفۀ ایده آلیستی و نیز مکاتب گوناگون فلسفۀ ماتریالیستی ظهور کرده اند. در دوران باستان در برخی از کشور ها، به ویژه در یونان، یک مکتب ماتریالیسم بدوی و یک بینش دیالکتیکی خود به خودی پدید آمد. در اروپای قرون وسطی، فلسفه به صورت ابزاری در خدمت خدا شناسی مذهب کاتولیک و برای حفظ منافع کلیسا وفیودال ها در آمد. در قرون 17 و 18 میلادی به دلیل تکامل علوم و نیاز های انقلابی بورژوازی آن زمان، ماتریالیسم مکانیکی در تمام کشور های اروپای غربی رشد و گسترش یافت. در اواسط قرن 19 ، مارکس و انگلس با جمع بندی ازتجارب مبارزات پرولتاریا، دستاورد های علمی جدید را تعمیم داده و با برخورد انتقادی به دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفۀ کلاسیک آلمان و استخراج هستۀ معقول آن، فلسفۀ مارکسیستی یعنی ماتریالیستی دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی را بنیان گذاشتند. پیدایش فلسفۀ مارکسیستی انقلاب بزرگی در تاریخ فلسفه به شمار می رود."