یکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۱

پیدایش و رشد سرمایه گذاری در افغانستان - سازمان رهایی بخش خلق های افغانستان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پیدایش و رشد سرمایه گذاری در افغانستان - سازمان رهایی بخش خلق های افغانستان
چاپ اول توسط سازمان سرخا در دهه پنجاه خورشیدی
انتشار نسخه الکترونیک: زابل کتابتون ، گروه پیشگام افغانستان