دوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۱

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۷ منتشر شد


همزمان با ششمین سال فعالیت تارنگاشت اینترنتی «مجله هفته»گاهنامه شماره ۲۷ با مطالب زیر منتشر شد:

فهرست مقالات شماره۲۷تدارک تئوریک توضیح «تئوری شناخت»    ۴

فلسفه به زبان ساده، امانوئل کانت : «نقد قوه‌ی حکم»    ۱۱

نئولیبرالیسم، در درس‌گفتارهای میشل فوکو    ۱۶

مفهوم عمومی انسان در سُنّت لیبرالی و سوسیالیستی    ۲۰

کمونیسم؛ عالی‌ترین شکل دمکراسی    ۲۹

فوکو: آیینه دار مارکس ، نیچه و فروید    ۳۲

اسکولاستیک    ۳۵

محوریت دولت در جهان معاصر    ۳۸

ژان ژاک روسو : «قرارداد اجتماعی»    ۴۶

مسئله و سرچشمه های فکری اسلاوُی ژیژک    ۵۰

مارکس در واپسین دورة زندگی و کاپیتال    ۶۰

برابری اجتماعی (مساوات)    ۶۶

از خودبیگانگی هگلی یا از خودبیگانگی ما از ژیژک    ۶۷

دیالک تیک حرکت و سکون    ۷۵

حزب مارکسیستی ـ لنینیستی    ۸۲

جایگاه مذهب رسمی در ساماندهی مبارزه علیه وضع موجود    ۸۷

غیرخودی ابدی: زندگی یک کمونیست تحت سرمایه‌داری    ۹۱

سرمایه‌داریِ انگلی‌ و توتالیتاریسمِ کالایی‌    ۹۳

امپراطوری در بحران    ۱۰۴

چگونه ثروت در جهان تولید فقر می‌کند    ۱۰۸

اقتصاد آینده: اقتصاد « عدالت محور»    ۱۰۹

پادشاه عریان و ترس از «حرامزادگی» جستاری پیرامون نظریه «توهم توطئه»    ۱۱۴

امر واقع لاکانی    ۱۱۸

درس های دمشق، دمکراسی با بمب؟    ۱۲۰

جمع بندی یکساله انقلاب های عربی    ۱۲۳

اندیشه ورزی فصلی درباب مُدگرایی روشنفکرانه    ۱۳۱

پاریس، صبح روز بعد    ۱۳۳

کودتا در اسرائیل علیه مدافعان حمله به ایران    ۱۳۶

ما و این اقتصاد « نیمه پخته ما»!    ۱۳۷

نکاتی پیرامون فرود هژمونی آمریکا و فراز فرصت های نوین    ۱۳۹

چرا روشنفکران به مسائل کارگری توجه نمی‌کنند؟    ۱۴۲

کوه یخ پدر سالاری سرمایه داری را بشکنیم    ۱۴۴

گفتگو با ناصر فکوهی: پولی شدن جامعه و سقوط اجتماعی و فرهنگی    ۱۵۶

امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸    ۱۶۰

مصاحبه رادیو ندا، با دکتر ناصر زرافشان در مورد مسئله جنگ    ۱۶۳

گذار به «دمکراسی» یا «جنگ داخلی»؟    ۱۶۶

شانزده سال زندگی در آمریکا: گفتگو با آناهیتا    ۱۷۰

نگاهی به وضعیت کارگران باربر    ۱۷۳

زندان    ۱۷۶

چند شعر از فلزبان    ۱۷۷

یاد باغ وطنم    ۱۷۸

ضد انقلابِ آینده، چماقِ پاینده به کاروانی از ضدِ انقلابی‌های آینده، از مهدی جامی تا رضا پهلوی    ۱۷۹

سپاه ماه مه    ۱۸۱

طاعون و گرد باد    ۱۸۲

دلتنگی    ۱۸۴

هلنِ درونی «من» و «تو»    ۱۸۵