دوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۱

يهودى تباران ضد استعمار فلسطين - به كوشش تراب حق شناس و حبيب ساعىدانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
يهودى تباران ضد استعمار فلسطين - به كوشش تراب حق شناس و حبيب ساعى
كار جمعى در گردآورى و ترجمه
با همكارى
بهروز عارفى، محمد ربوبى، محسن جهانى، مصطفى ناصر، هنگامه ناجى، رضا پايا و بهرام قديمى
چاپ اول:  انتشارات آرش ـ  پاريس ۲۰۱۰
چاپ دوم (اينترنتى): اندديشه و پيكار  ۲۰۱۱