پنجشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۱

من توی لوله های نفت آژیر قرمز را کشیدم/ زینب حسن پور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
من توی لوله های نفت آژیر قرمز را کشیدم/ زینب حسن پور
مجموعه شعر(78-80)
با مقدمه ناما جعفری
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391تیرماه
طراح جلد:طاهر علفی
شماره کیوسک:سی و چهار
آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج