پنجشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۱

بیانکو / رضا صدیق


بیانکو / رضا صدیق
طرح واره مینیمال
با مقدمه ناما جعفری
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391تیرماه
طراح جلد:سیاه قلم "مجید اسماعیلی"
شماره کیوسک:سی و سه
آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج