شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۱

خط ها و نقطه‌ها - گزینه‌ شعرهای فرامرز سلیمانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خط ها و نقطه‌ها
١٣۵٤ – ١٣٤٨
گزینه‌ شعرهای فرامرز سلیمانی
چاپ اول(باشگاه ادبیات)، تابستان 1391
طراح جلد: آرمین ابراهیمی با استفاده از تابلوی زهره خالقی