دوشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۱

یوسف زلیخای فردوسی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
یوسف زلیخای فردوسی
به تصحیح و خط مرحوم آقا میرزا محمود ادیب شیرازی طاب ثراه در مطبعه مظفری بمبئی طبع و در کتابفروشی معرفت به فروش می رسد.
چاپخانه موسوی شیراز
کتابخانه مجلس سنا
سال 1344 هجری قمری
از روی نسخه چاپ سنگی