سه‌شنبه، مهر ۲۵، ۱۳۹۱

از کتاب های سوخته (مجموعه شعر) - انتخاب و مقدمه : علیرضا ذیحق