شنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۱

از آهن مذاب تا گدازه خشک (تاملی در ادبیات و هنر شوروی) - باربد کیوان


"نوشته ای كه پیش رو دارید مروری بر عرصه هنر و ادبیات در شوروی سوسیالیستی است.آنچه در این عرصه گذشت بازتاب سیاست های گوناگون در حزب و دولت انقلابی و
چگونگی ساختن تاریخ توسط توده های به پا خاسته كارگر و دهقان و زحمتكش بود. پس مرور ادبیات و هنر در شوروی، مرور سیاست و تاریخ نیز هست. اما آثار ادبی و هنری در همه جوامع، اساسا شكل ها و «بسته »های ایدئولوژیك اند كه خصوصیات و مضامینی پنها ن تر، پیچیده تر و ماندگارتر از تاریخ نگاری های مقطعی و یا تبلیغ و تهییج سیاسی روز دارند. بنابراین ما نباید صرفا ارتباط ادبیات و هنر شوروی را با وقایع و تحولات تاریخی و سیاست های هر مقطع ردیابی كنیم، بلكه باید به نقشی كه این ادبیات و هنر در ارتباط با «گسست قطعی از ایده های كهن » (خط راهنمای انقلاب كمونیستی) بازی كرد نیز بپردازیم."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
از آهن مذاب تا گدازه خشک (تاملی در ادبیات و هنر شوروی) - باربد کیوان
یا
از آهن مذاب تا گدازه خشک (تاملی در ادبیات و هنر شوروی) - باربد کیوان