جمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۱

استاندارد هیومنیزم و جامعه جهانی انسان استاندارد - داریوش قاسمیان دستجردی


استاندارد هیومنیزم و جامعه جهانی انسان استاندارد سیستم واصولی را پیشنهاد می کند که طبق آن وضعیت زندگی بشر به شکلی ساده؛ ریشه ای و پویا دگرگون گشته و اصلاح می گردد؛ و به حقیقت خود؛ و به صلح و شادی انسانی؛ و رستگاری و سعادتمندی دنیایی و آخرتی مورد نظر تمام اندیشه ها و تفکرات؛ و عقاید وادیان جهان می رسد؛ تفکر وشیوه انسان استاندارد زندگی ومدیریت پیشرفته هزاره سوم بشر را رقم می زند.