پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۱

رنج های بشری - رضا مرادی غیاث آبادی


از کتاب:

"کسانی که به رنج‌های دیرین انسان‌ها بی‌اعتنا هستند و بر ظلم‌های تاریخی حاکمان و مذاهب سرپوش می‌نهند، نمی‌توانند نوید دهنده روزگار بهتری برای مردم و نسل‌های آینده باشند.
...
دردهای ما برقرار خواهد بود تا زمانی كه از شخصیت های تاریخی، قهرمان های خیالی می سازیم و
آنانرا به سرای نقدناپذیری و مطلق اندیشی سوق می دهیم. آنان كه ما را بر سرِ دار بردند و باز هم خواهند برد، بت های مقدسی هستند كه خودمان با تحقیر و تخریب هر كسی كه قصد نقد آنها را داشت، ساختیم و پرداختیم."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رنج های بشری - رضا مرادی غیاث آبادی