شنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۱

آشوبِ هندوستان - سروده ملّا محمد بهشتی شیرازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آشوبِ هندوستان - سروده ملّا محمد بهشتی شیرازی
مقدمه و تصحیح: دکتر سیده خورشید فاطمه حسینی
حروفچینی و صفحه آرایی: علی رضا
طراحی جلد: عایشه فوزیه
ناظر چاپ: حارث منصور
چاپ اول: دهلی نو  مردادماه ١٣٨۸ ه ش/آگوست ٢٠٠۹ م
چاپ و صحافی: الفا آرت, نوئیدا (یو.پی.)