یکشنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۱

جانب هندوستان آید همی - پروفسور ضمیره غفار اواجانب هندوستان آید همی - پروفسور ضمیره غفار اوا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جانب هندوستان آید همی - پروفسور ضمیره غفار اوا
پروفسور دانشگاه باباجان غفوراف، خجند
حروفچینی و صفحه آرایی : عبدالرحمن قریشی
طراحی جلد: عایشه فوزیه
چاپ اول - دهلی نو - مردادماه ۱۳۹۱
این کتاب حاوی بیست و سه مقاله در زمینه ارتباط فرهنگی آسیای میانه وهندوستان است.