یکشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۲

لگد مالی قارۀ سیاه با چکمه های خونین امپریالیست ها - سازمان انقلابی افغانستان