شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۲

ترجمه مقامات حريری به زبان تبری - به کوشش (بمون تپوری) حسین صمدی


"دست نويسی را که پيش رو نهاده ام يادگاری از سده های پيش زبان تبری /مازندرانی است. نام ونشانی از مترجم نيست. گمان دارم از مردم غرب تبرستان بود.
سال ۱۳۸۶ خورشيدی از آن کتابخانه درخواست عکس نمودم. با پرداخت هزينه های ميکروفيلم وفتو، آن را به دست آوردم.
همواره سر آن داشتم تا در دسترس همگان نهم. چندسالی دور از دسترس بود. به هررو ، اينک با دستگاه پيشرفته اسکن، همان عکس ها را به پی دی اف گردانيدم.
برپايه کناره نويس هايی که در برگ های گوناگون می بينيم می توان گفت که اين کتاب بارها دست به دست گشت و دارندگان به فراخور بر دست نوشته افزودند...
خشنودم که اين يادگار برجسته را از تبرستان پخش کرده و به بوم دوستان و زبان پژوهان می سپارم."
بمون تپوری( حسين صمدی)
bamun@tabarestan.info
ارديهشت ۱۳۹۲ خ/ آوريل ۲۰۱۳ م