سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

مارکسیسم در هزاره - (ایگال گلوکشتاین) تونی کلیف / بهزاد جعفرپور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مارکسیسم در هزاره - (ایگال گلوکشتاین) تونی کلیف / بهزاد جعفرپور 

از متن کتاب:
"در دوران مدرسه، ما تاریخ را به عنوان زندگی مردان بزرگ می‌آموختیم: پادشاهان، امپراتورها، ژنرالها. یادم می‌آید که چیزهایی در مورد کلوپاترا که با شیر حمام می‌کرد به ما می آموختند. آموزگار هیچ وقت به ما نگفت که چه کسی شیرها را تولید می‌کرد و چند کودک مصری به خاطر سوء تغذیه ناشی از کمبود شیر در آن دوران تلف شدند. یا این که درباره لشگرکشی ناپلون به مصر مطالبی را به ما یاد می‌دادند.
کسی به ما نگفت که چند دهقان روسی یا فرانسوی در لباس سربازی در نتیجه این لشگرکشی کشته شدند."