پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۲

پیدایش و تکوینِ خرد در تاریخ و زمینه​های اجتماعیِ آن (جلد نخست)- هوشنگ سپهر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پیدایش و تکوینِ خرد در تاریخ و زمینه​های اجتماعیِ آن (جلد نخست)- هوشنگ سپهر
از اسطوره تا پیدایشِ خرد (دورانِ شهر-دولت​های یونانی)

از متن کتاب:
"یک انسانِ عادی در اوضاعِ عادیِ جامعه سعی می کند گلیمِ خودش را به نحوی از آن جا از آب بکشد و کاری به این کارها نداشته باشد. اما همین انسانِ بی تفاوت به این مسائل، به مجردِ آن که رودررویِ بحران هایِ اجتماعی قرار می گیرد، موتورِخفته ی اندیشه اش از خواب بیدار می شود، آن هم به این دلیلِ بسیار ساده که بحران هایِ جامعه او را در برابرِ انبوهی از پرسش ها قرار می دهند که تا آن زمان یا به آن ها نمی اندیشید و یا بی آن که بدان ها فکر کرده باشد برای شان پاسخ هایی حاضر و آماده داشته است."