جمعه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۲

با زبان آتش (نگاهی به زندگی اولریکه ماینهوف) - آیناز توکلی


از مقدمه کتاب:
"نوشته ای که در پیش رو دارید، سومین بخش از مجموعه ای است که خواهیم کوشید در آن تصویری از زنان کمونیست و انقلابی عرضه کنیم. هدف دو گانه است. این زنان، در دو جبهه سانسور شده اند. بورژوازی به خاطر دشمنی با ایده ها و مبارزات شان آنان را نفی می کند. یا اگر آنقدر برجسته اند که انکارشان ممکن نیست، تحریف شان می کند. نگرش مردسالارانه در جنبش انقلابی و کمونیستی نیزبه دلیل آن که زن بوده اند، اغلب در موردشان سکوت کرده است."
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 با زبان آتش (نگاهی به زندگی اولریکه ماینهوف) - آیناز توکلی