پنجشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۲

نشریه گمانه (ستاد مبارزه با چرندیات) - شماره اول / فروردین ۱۳۹۲


دانلود رایگان متن کامل
نشریه گمانه (ستاد مبارزه با چرندیات) - شماره اول / فروردین ۱۳۹۲

آیا انیشتین شیعه شد؟
سلامتی خود را به شایعات نسپارید
نام پپسی چه ارتباطی با اسراییل دارد؟
افسانه‌های فرزند پروفسور حسابی
شعر سعدی بر کدام سردر سازمان ملل؟
و مطالب دیگر