جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۲

پیام یونسکو شماره ٤٥ اردیبهشت ماه ١٣٥٢تکشماره ٢٥ ریال
فهرست
به دنبال رویای کپرنیک - نوشته جرزی بوکفسکی
پیدایی دانش نو - نوشته آون جینجریچ
گردش کرات سماوی - نوشته الاف پدرسون
داستان زندگی کپرنیک - ضمیمه ای برای بچه ها - نوشته ژان کلودپکر

انقلاب بزرگ فرهنگی رنسانس - نوشته پائولو روسی
ابزار کار منجمان - تصاویر
کپرنیک، برونو و گالیله - نوشته ونسانزو کاپلتی
چند اثر درباره کپرنیک و علم نجوم
بینشی تازه نسبت به جهان - نوشته رنه ماهو
در چهار گوشه جهان
سینمای جهان در دومین دهه رشد و توسعه - نوشته فریدون اردلان
گنجینه های دنیای هنر - خدای سیکلاد (یونان)
پیام یونسکو شماره ٤٥ اردیبهشت ماه ١٣٥٢