جمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۲

گلچینی از (مانتراها) نیایش های شایسته ویرایش دوم - موبد کامران جمشیدی

راستی بهترين نيكی است.
    خرسندی است.
    خرسندی راستين از آن كسی است كه
    راستی را برای بهترين راستی بخواهد.

دیرزمانی بود که چشم به آن داشتم تا شاید بتوانم این مانتراها را با دبیرۀ اوستائی و برگردان انگلیسی کاملتر کرده، به چاپ برسانم که تا کنون چنین نشد. امّا از آنجا که برخی از دوستان خواهان در دسترس داشتنش هستند، بر آن شدم تا برای دوستان منتشرسازم.

با امید که آنان که دوست دارند بهره ببرند و آنان که نمی خواهند پوزش مرا بپذیرند و شاید به دست آشنای دیگری برسانند.

با آرمان شادی، بهروزی و پیروزی برای همۀ شما و نیکان و راستان جهان.
کامران جمشیدی
 گلچینی از نیایش‌های شایسته - موبد کامران جمشیدی / ویرایش دوم

ویرایش اول: