دوشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۲

کتاب درسی زبان پارسی - واسکنام یوانسیانس


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب درسی زبان پارسی - واسکنام یوانسیانس
چاپ مسکو
سال ۱۸۵۶

Учебникъ Персидскаго Яэика
составленный
 Восканом Иоаннисианц
 Москва
 1856