دوشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۲

کتاب شکرستان در صرف و نحو پارسی - تصنیف یونس اوکسفردی


متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب شکرستان در صرف و نحو پارسی - تصنیف یونس اوکسفردی
چاپ لندن
سال ۱۸۲۸
A grammar of the Persian language
By:Sir William Jones