جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۲

پیام یونسکو شماره ٣٠ بهمن ماه ١٣٥٠


فهرست
کتاب برای همه - نوشته رنه ماهو
عطش خواندن - نوشته ربر اسکارپیت
کتاب، الکترونیک، تلویزیون - نوشته لئون. ای. ولادیمیرف
گذشته و آینده کتاب - نوشته مارشال مک لوهان
چاپخانه در چین، مدتها پیش از گوتنبرگ
تصویر و نوشته - نوشته آلبرتو مراویا

رویاهای یک خواننده تنها - نوشته آلخو کاراپانتیه
جهان سوم، شکفتگی کتاب و جوانان - نوشته ی. و. لاکشمانارائو
در چهار گوشه جهان
اعطای جوایز بهترین نویسندگان و ناشران
گنجینه های دنیای هنر - خوانندگان کتاب در هفت قرن پیش در بغداد
پیام یونسکو شماره ٣٠ بهمن ماه ١٣٥٠