چهارشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۹۲

خصوصیات طایفه منصوره در قلب دیار مومنان (سرزمین شام) - شیخ ابو قتاده فلسطینی / حسین عزیزی

توجه: این کتاب در تارنمایی وابسته به سلفی‌ها و احتمالا القاعده قرار گرفته ومعرفی کتاب به معنی تایید مندرجات آن نیست!