چهارشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۹۲

رمضان فرصتی برای تغییر - سعید بیات


توجه: این کتاب در تارنمایی وابسته به سلفی‌ها و احتمالا القاعده قرار گرفته ومعرفی آن به معنی تایید مندرجات آن نیست!
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رمضان فرصتی برای تغییر - سعید بیات