پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۲

فرهنگ مختصر روسی به فارسی و آذربایجانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ مختصر روسی به فارسی و آذربایجانی
موسسه ادبیات و زبانشناسی نظامی
آکادمی علوم اتحاد شوروی
باکو
سال ۱۹۴۴